Landschapsbeheer en de kwaliteit van een landschap

Landschapsbeheer: Behoud of ontwikkeling?

Het Nederlandse landschap is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen natuurlijke krachten en menselijk handelen. De kwaliteit van de afzonderlijke gebieden wordt enerzijds bepaald door de aanwezige landschapsonderdelen, zoals: stuwwallen, grote rivieren, oude zeebodems en de streekeigen planten en dieren. Anderzijds spelen de kwaliteit van lucht, water en bodem een rol.

Het Nederlandse landschap is op veel plekken volop in beweging. De vraag is dan: kies je voor behoud, beheer of ontwikkeling? Landschapsbeheer Nederland is daar duidelijk in: gebieden met een ‘hoge actuele kwaliteit’ en een lage dynamiek krijgen het stempel ‘behoud’ en gebieden met een ‘lage actuele kwaliteit’ en een hoge dynamiek komen in aanmerking voor vernieuwing en verbetering. Vortex Vitalis biedt ondersteuning bij beide vormen van landschapsbeheer.

Kwaliteit van de waterstromen meten

De kwaliteit van een landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van het water dat er doorheen stroomt. Vortex Vitalis kan de energetische kwaliteit van deze waterstromen doormeten en aanbevelingen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er worden doorgaans vier parameters gemeten: één op de schaal van Bovis en de andere drie op een relatieve schaal van 0 tot 10.

In kaart brengen van energielijnen en energievormen

Door het in kaart brengen van de verschillende energielijnen, aardstralen, wateraders en breuken kan Vortex Vitalis de energetische kwaliteit van een landschap in kaart brengen. Het gaat hierbij onder meer om Leylijnen, het Hartmann-net en het Curry-net. De eventuele verstoringen kunnen door Vortex Vitalis worden geneutraliseerd, zodat het landschap ‘prettiger aanvoelt’.

Het effect meten van een verandering in het landschap

Wanneer een landschap wordt vernieuwd of gewijzigd, bijvoorbeeld door de plaatsing van een kunstwerk, kan Vortex Vitalis het effect van die verandering meten. Dit kan door de energetische kwaliteit van het landschap te meten vóór –en na de aanpassing van het landschap en de uitkomsten met elkaar te vergelijken.

 

Praktijkvoorbeeld

De Stichting Fishflowform heeft naast een stuw in een beek een vispassage ontwikkeld op basis van ritmische stroming. Het doel is drieledig: herstel van ecologische continuïteit, verbetering van het ecosysteem en het creëren van een landschappelijk element met hoge belevingswaarde.

Vortex Vitalis heeft ter plaatse een nulmeting en een effectmeting verricht door de energetische kwaliteit van het water van de beek en het omliggende landschap door te meten.

Uit drie soorten metingen blijkt overtuigend dat de fishflowform een substantieel positief effect heeft op de waterkwaliteit in de beek en op de energetisch kwaliteit van het landschap.

Zie ook mijn onderzoek Het effect van flowforms op een beek